Pages

Thursday, April 12, 2012

ကာကြယ္ေရးနွင့္ လူမႈေရး ေဆးပညာ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလပညတ္ ဓာတ္ေဆးပညာ

လူမႈေရးေဆးပညာဆို၍ အေနာက္တိုင္းမွ ဖြင့္ဆိုေသာ လူမႈေရးနွင့္ တူခ်င္မွ တူပါမည္။ ယခု လူမႈေရး ဆိုသည္မွာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ ျမိဳ့ၾကီးျပၾကီးတို႔မွ မရွိႏြမ္းပါးသူတို႔၏ စားဝတ္ေနေရး၊  ေငြေၾကးနွင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာ မျပည့္စံု၊ မလံုေလာက္ေသာ ဘဝအေျခအေန လူမႈေရးကို ဆိုလိုပါသည္။ ျပည္သူ အမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ျမိဳ့ျပၾကီးမ်ားမွာကဲ့သို႔ အခ်ိန္မီသြားလာရန္လည္း လမ္းအခက္အခဲ၊ ယာဥ္အခက္အခဲ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကပါသည္။ ျဖစ္လာေသာ ေရာဂါကို ေစာစီးစြာ ကုသရန္မွာလည္း အဓိက ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ လက္လွမ္းမီေတြ႔ၾကံဳရာ ဆရာကိုသာ အားကိုး ေနၾကရပါသည္။
မရွိ၍မကု၊ မကု၍မေပ်ာက္၊ မေပ်ာက္၍ စိတ္ေမာလူပန္း၊ ဘဝလမ္းမသာယာခဲ့ၾကေသာ မရွိ ႏြမ္းပါး ဆင္းရဲသားတို႔၏ လူမႈဘဝကို ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ထိုလူတန္းစားကို အက်ိဳးျပဳနိုင္ေသာ ေဆးပညာ ကို ရည္ရြယ္၍ ပုဂၢလပညတ္ေဆးပညာကို လူမႈေရးေဆးပညာဟု တင္စားေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၁-ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္မွ (၈)ရက္အထိ က်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသမားေတာ္မ်ား ညီလာခံမွ ေရွ့လုပ္ငန္းစဥ္ (၅)ရပ္တြင္လည္း နိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုအား တိုင္းရင္းေဆးျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းကို ပိုမိုအားထုတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ေက်းလက္အေျချပဳ တိုင္းရင္းေဆး သုေတသနျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးျမွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၂)ရပ္ပါရွိရာ ထိုအမ်ားျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ေရး၊ အသိပညာေပးေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဤကာကြယ္ေရးနွင့္ လူမႈေရးေဆးပညာ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလပညတ္ေဆးပညာကို ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေဆးပညာရႈေထာင့္မွၾကည့္ေသာ္ ကုသေရးနွင့္ ကာကြယ္ေရး (Curative and Preventive) ဟူ၍ နွစ္ပိုင္းရွိရာ ေရာဂါျဖစ္ပြားလာပါက ကုသေပးရန္မွာ ေဆးပညာတတ္ကြ်မ္းျပီးသူ ဆရာ၏အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္၊ ကာကြယ္ရန္မွာမူ အမ်ားျပည္သူမ်ား အပိုင္းျဖစ္၍ သိသင့္၊ သိထိုက္၊ လိုက္နာ သင့္၊ လိုက္နာထိုက္၊ ေရွာင္က်ဥ္သင့္၊ ေရွာင္က်ဥ္ထိုက္ေသာအခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိျပီး လိုက္နာျပဳမူျခင္း အားျဖင့္ ေရာဂါအမ်ားစုကို ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ျဖစ္ပြားလာပါက ကြ်မ္းက်င္သူဆရာမ်ားထံ အခ်ိန္မီျပသရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဝဒနာျဖစ္မွ ကုသပါက အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လုပ္အားကုန္၍ လူလည္း ခံစား ရပါသည္။ ကုသမႈေနာက္က်လွ်င္ အသက္ပါဆံုးရံႈးရပါသည္။ သို႔ပါ၍ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ေကာင္း၏ (Prevention is better than cure)ဟု ေခတ္သိပၸံဆရာမ်ားက ဆိုသည္။ သာမာန္ ေဝဒနာျဖစ္ပြား ျခင္းမ်ားကို ပုဂၢလပညတ္ဓာတ္ပညာျဖင့္ ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။ ပုဂၢလပညတ္၏ အေျခခံအဆင့္ကိုမူ စာေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္သူတိုင္း အလြယ္သိနိုင္၊ နားလည္နိုင္ၾကပါသည္။
ပုဂၢလပညတ္ေဆးပညာ အယူအဆျဖစ္ေသာ တည့္ေသာအစာ၊ တည့္ေသာရုပ္ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ေဆးျဖစ္၍ မတည့္ေသာအစာ၊ မတည့္ေသာ ရုပ္ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ေဘးျဖစ္သည္ဟူေသာ ဥပေဒသအရ - မိမိနွင့္ တည့္ေသာအစားအစာ၊ မိမိနွင့္တည့္ေသာ ရုပ္ပတ္ဝန္းက်င္၊ အျမင္၊ အၾကား၊ အနံ႔၊ အထိအေတြ႔တို႔ျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္တတ္ပါက အသက္ရွည္ရာ အနာမဲ့ေၾကာင္းျဖစ္၍ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္းမည္ပါလိမ့္မည္။
ပုဂၢလပညတ္ဆရာမွလည္း လကၤာ (၂၆)တြင္ “အစၥ်တၳထံု၊ မွတ္ပါကုန္ေလာ့၊ ျမဴတမႈန္မွ်၊ မက်န္ရေအာင္၊ ဓာတ္မွန္ေသာခါ၊ ေၾကမြပါလိမ့္၊ ေဖာက္ျပန္ေသြးေလ၊ အေျခတပါး၊ ယြင္းျပန္ျငားက၊ စားသည့္အစာ၊ ကိုယ္မွာဥပါဒ္၊ ၾကံဳလတ္ေသာလွ်င္၊ ဥာဏ္ဆင္ျခင္၍ - ” ဟုျပဆိုထားရာ ဓာတ္မွန္ကို စားေသာက္ပါက စားသမွ် အစာေၾကညတ္၍ က်န္းမာေစျပီး မတည့္ေသာဓာတ္စာ စားပါက ေသြးေလ ေဖာက္ျပန္၍ ေရာဂါရမည့္အေၾကာင္း ျပဆိုထားပါသည္။ လကၤာ(၂၇)တြင္လည္း “ဘဝနွင့္ပင္၊ ဥာဏ္မယွဥ္ကာ၊ ရမ္းဆအစာ၊ စားေသာက္ပါလွ်င္၊ ရွင္သူမရဏ၊ စုတိၾကလိမ့္” ဟုလည္း တိုက္ရိုက္ျပဆိုထားပါသည္။ သို႔ပါ၍ မိမိနွင့္ တည့္ေသာအစာကို လူတိုင္းေရြးခ်ယ္စားေသာက္သင့္ေၾကာင္း လကၤာ(၄)တြင္ “ဆံုးပါးတိုင္ေအာင္၊ ျမဲခိုင္ ေအာင္သာ၊ ေလ်ာ္ရာဓာတ္သင့္၊ ေပးေကာင္းခ်င့္သည္၊ ဥာဏ္ရင့္သူတို႔ ၾကံစြမ္းတည္း” ဟု ထပ္ဆင့္ လမ္းညႊန္ ထားပါသည္။
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၏ ျမန္မာ့ေဆးပညာေဆာင္းပါး - စာမ်က္နွာ (၄၃-၄၄)တို႔တြင္ ---------
ဆရာၾကီးထံ၌ သင္ယူဆည္းပူးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေဆးပညာမ်ားမွာ ပညာ၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း မေကြ႔မေကာက္၊ မေဖာက္မျပန္၊ မမွားမယြင္းေအာင္ တေျဖာင့္တည္း လိုက္နာက်င့္သံုးနိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေဝဒနာ ဆို၍ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာေလာက္ပင္ ခံစားရမည္ မဟုတ္ေခ်။ “ဆရာ့ရဲ့ေက်းဇူးရွင္ ဆရာ့ဆရာၾကီးဟာ ဘယ့္ေလာက္မ်ား က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္သလဲဆိုရင္ကြယ္ သူတို႔မွာ အကၤ် ီမဝတ္ရရင္ ေနပေစ။ မပူဘူး။ မက်န္းမာမွာေတာ့ အလြန္ပူတယ္။ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာေလးေတာင္ အျဖစ္မခံၾကဘူး။” “မတည့္တာ စားရမွာ၊ မတည့္တာ ျဖစ္ရမွာ၊ မွားရမွာ အလြန္ေၾကာက္တယ္၊ သူမ်ားအိမ္ဧည့္သည္လုပ္ရင္ မတည့္တာနွင့္ေတြ႔ရမွာစိုးလို႔ သူတို႔နဲ႔ တည့္တဲ့အစာကို သြားေလရာ ပုခံုးနဲ႔လြယ္ယူသြားၾကတယ္” သည္စကားကို ဆရာၾကီးႏႈတ္ဖ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေျပာဆိုသည္။ ဆရာၾကီးကိုယ္၌ကား က်န္းမာေရးနွင့္ အဖက္ဖက္မွ ျပည့္စံုလွလွ်က္ အျခားဘယ္အေရးမွ မစဥ္းစားဘဲ က်န္းမာေရးသာ စဥ္းစားေလသည္။ “လူေတြဟာ မ်က္စိလည္လိုက္ၾကတာ ကြယ္၊ မမာမွ တည့္တာ စားရတာ မဟုတ္ဘူးကြယ့္။ မာတုန္းကတည္းက တည့္တာစားရတယ္” ဤစကားရပ္ တို႔မွာ ပုဂၢလပညတ္ ဆရာလႈိင္ၾကီး၏ တည့္ေသာအစာကိုသာ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္သင့္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ ဆံုးမၾသဝါဒမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ပါ၍ အမ်ားျပည္သူမ်ား အိမ္ရွင္မမ်ားသည္ မိမိတို႔နွင့္ တည့္ေသာအစာ၊ မတည့္ေသာအစာ၊ ပါပ ေသာမ၊ ရုပ္ေဆး၊ နာမ္ေဆး၊ အေျခခံအဆင့္မွ်ေလာက္ သိထားဘို႔ လိုသည္။ ဤသို႔ ပါပေသာမ ခြဲျခား စားေသာက္တတ္ျပီး ရုပ္ေဆး၊ နာမ္ေဆး ခြဲျခားအသံုးျပဳတတ္ပါက အေျခခံအဆင့္ ကာကြယ္ေရးအပိုင္း လံုေလာက္ျပီဟု မွတ္ယူနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပို၍စြမ္းနိုင္ပါက အပူစာ၊ အေအးစာ၊ အတက္စာ၊ အသက္စာ၊ အပြင့္စာ၊ အပိတ္စာဟူ၍ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိရွိ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္တတ္ပါက ပို၍ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ကာကြယ္နိုင္ မည္။ သာမာန္ေရာဂါမ်ားကိုပင္ ကုနိုင္ပါမည္။ အိမ္ရွင္မတိုင္းသည္ မိမိမိသားစုမွ ပါပေန႔သား၊ ေသာမေန႔သား မ်ားကို အလြယ္နွင့္ ခြဲမွတ္နိုင္သည္။ ပါပေသာမကဲြပါက ရုပ္ေဆး၊ နာမ္ေဆးအလြယ္နွင့္ ခြဲနိုင္ျပီး တည့္ေသာ အစာနွင့္ မတည့္ေသာအစာကို ခဲြနိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ တည့္ေသာရုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း သိနိုင္ေပျပီ။ ဤသို႔ လွ်င္ အိမ္ရွင္မတိုင္း မိမိမိသားစုကို က်န္းမာေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ျပီဆိုလွ်င္ တစ္မိသားစုမွ တစ္ရပ္ကြက္၊ တစ္ရပ္ကြက္မွသည္ တစ္ျမိဳ့နယ္လံုး၊ တျပည္လံုး က်န္းမာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ပုဂၢလပညတ္ေဆးပညာျဖင့္ မိသားစုပဏာမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမွသည္ တျပည္လံုးက်န္းမာေရး၊ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအပိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ တိုင္းရင္းေဆးပညာျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား သိရွိေစရန္ ရက္တိုသင္တန္းေပးျခင္း၊ စာအုပ္စာတမ္း ပညာေပးစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ နည္းလမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ျပီး ျပည္သူအမ်ားမွလည္း ပါပေသာမ ခြဲျခား လိုက္နာ စားေသာက္ျခင္း၊ မိမိနွင့္သင့္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ဖန္တီးေနတတ္သြားၾကျပီဆိုပါက တိုင္းရင္းေဆးျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သည္လည္း မည္ပါ၏။ တိုင္းရင္းေဆး ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္လည္း မည္ပါ၏။
သို႔ပါ၍ ပုဂၢလပညတ္ ဓာတ္စာပညာသည္ ေဆးကုသစရိတ္ၾကီးျမင့္ေနေသာ ေခတ္ကာလ မရွိႏြမ္းပါး သူမ်ားအတြက္ အားကိုးအားထားျပဳစရာ၊ အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ ဤဓာတ္စာပညာျဖင့္ ျပည္သူ အမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးနိုင္ပါေၾကာင္း - က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment