Pages

Friday, April 13, 2012

ဘုရားေဟာေဒသနာနွင့္အညီ ေဆးခ်က္ခ်ကုတာ - ပုဂၢလပညတ္ ေဆးပညာ

က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ ပုဂၢလပညတ္ (၁၆)
ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “သေဗၺသခၤါရာ အနိစၥာ”မွ “သခၤါရာ”ကို ယခင္က အေသ အခ်ာ သေဘာမေပါက္ခဲ့ပါ။ သခၤါရာကို ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ ေစတနာဟု မေရမရာသာ သိခဲ့ပါ သည္။ ျမင္ျမင္သမွ် အနိစၥဘဲဟု လံုး၍ မွတ္ယူခဲ့ပါသည္။ တေန႔က မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အမွတ္စဥ္ (၈၀) ေဟာေျပာခ်က္ အနတၱလကၡဏာဥာဏ္တရားေတာ္ကို နာယူရမွ သခၤါရာအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ပါေတာ့သည္။

သူတပါးျပဳျပင္၍ ျဖစ္လာတာကို သခၤါရဟုေခၚေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူ၊ နတ္၊ တိရိစၦာန္လို႔ သတ္မွတ္ ေခၚဆိုၾကတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ရုပ္နာမ္နွစ္ပါးဟာ သခၤါရအစုၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေခါင္း၊ ခါး၊ ေျခ၊ လက္၊ ကိုယ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားေသာ (၃၂)ေကာဌာသ အစုရုပ္တရားၾကီးသည္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေလးပါး က ျပဳျပင္ဖန္တီး၍ ျဖစ္လာေၾကာင္းကို ကမၼံ စိတၱံဥတု အာဟာေရာေစတိ စတၱာရိ ရူပသမုဌာနာနိ ဟုလည္းေကာင္း၊ ခံစားမႈေဝဒနာ၊ မွတ္သားမႈသညာ၊ ေစ့ေဆာ္ျပဳလုပ္အားထုတ္မႈသခၤါရ၊ ျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း၊ နံျခင္း၊ အရသာ၊ ခံစားမႈ၊ အေတြ႔အထိ၊ ၾကံစည္စိတ္ဝိညာဥ္ - ဟူေသာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔ သည္လည္း ျပင္ပအာရံုႏွင့္ ရုပ္ခႏၶာအတြင္းရွိ စကၡဳစေသာ အၾကည္ပသာဒရုပ္မ်ား ထိေတြ႔၍သာ၊ တိုက္ဆိုင္၍ သာ ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္းကို စကၡံဳ၊ ပဋိစၥရုေပစ ဥပၸဇၨတိ စကၡဳဝိညာဏံ၊ တိဏၰံသဂၤဟိ ဖေႆာ၊ ဖႆပစၥယာ ေဝဒနာ စသည္ျဖင့္ ပဋိစသမုပၸါဒ္ေဒသနာမွာ ေဟာထားသျဖင့္လည္း ကိုယ္ခႏၶာဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ရုပ္တရား၊ နာမ္တရားအစုၾကီးသည္ အေၾကာင္း တရားမ်ား ေပါင္းဆံုျပဳျပင္၍ ျဖစ္လာေသာ သခၤါရတရားအစစ္ၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ခႏၶာမဟုတ္ေၾကာင္း ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ သေဘာေပါက္ပါေတာ့သည္။
အထက္ပါ ဘုရားေဟာ ေဒသနာအရ လူသားတို႔၏ခႏၶာကုိယ္ (ရုပ္နာမ္နွစ္ပါး) သခၤါရ တရားၾကီး ျဖစ္ေပၚလာမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္စပ္ပံုေဖာ္ၾကည့္မိပါသည္။
ေဖာ္ျပပါပံုအရ ပုဂၢလပညတ္ေဆးပညာရႈေထာင့္ျဖင့္ ေဆးခ်က္ခ်ေသာ္ -
အစာအာဟာရနွင့္ ေသာက္ေဆးမ်ားျဖစ္ေသာ ပါးစပ္မွ ျမိဳသြင္းရေသာ အရသာ (နာမ္ေဆးခ်က္) လက္ဝဲအုပ္စုႏွင့္ အဆင္း၊ အသံ၊ အန႔ံ၊ အေတြ႔အထိ ဟူေသာ မ်က္ေစ့ေပါက္မွ၊ နားေပါက္မွ၊ ႏွာေခါင္းေပါက္မွ၊ ကိုယ္ခႏၶာမွ အေတြ႔အထိစေသာ ျပင္ပအာရံုမ်ားျဖင့္ ေပးကုရေသာ (ရုပ္ေဆးခ်က္) လက္်ာ အုပ္စုဟူ၍ ေဆးခ်က္နွစ္မ်ိဳးျဖင့္ လူနာမ်ားကို ေပးကုနိုင္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ပုဂၢလပညတ္ေဆးပညာျဖင့္ လူနာမ်ားကို ေဆးကုရာ၌ ေရာဂါေဝဒနာ၏ အဆင့္အတန္း၊ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ အစာအာဟာရဟူေသာ ဓာတ္စာ၊ ေဆးဝါးဟူေသာ (နာမ္ေဆးခ်က္)မ်ားျဖင့္လည္း ကုသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဆင္းကို ၾကည့္ရႈေစျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအသံကို နားေထာင္၊ ၾကားေစျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရန႔ံ၊ မႈိင္း၊ ႏွာတို႔ကို ရွဴရႈိက္နံေစျခင္း၊ ကား၊ ရထား စီးေစျခင္း၊ လွည္း၊ ေလွ စီးေစျခင္း၊ ဒန္း၊ ပုခက္စီးေစျခင္း၊ ေရပူ၊ ေရေအး၊ စိမ္ေစ၊ ခ်ိဳးေစျခင္း၊ သဲ၊ ေျမ၊ ဖြဲဖို႔ျခင္း၊ ေနေရာင္၊ လေရာင္ခံျခင္း၊ ၾကက္ထုပ္ထိုး၊ မႈိင္းေခြ်းခံ၊ အေၾကာျပင္စေသာ ခႏၶာကိုယ္ အထိအေတြ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူနာ၏ အေျခအေန၊ ေရာဂါ၏ အေျခအေန၊ လက္လွမ္းမီ အလြယ္တကူ ရရွိနိုင္ေသာ ပစၥည္း၏ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေတြ႔ၾကံဳရာ (ရုပ္ေဆးခ်က္)ျဖင့္လည္း အေရးေပၚ ခ်က္ခ်င္း ကုသ၍လည္း ေပးၾကပါသည္။
ဘုရားေဟာေဒသနာအရ ကိုယ္ေကာင္ဟု ေခၚဆိုၾကေသာ ဤရုပ္ခႏၶာအစုၾကီးသည္ အေၾကာင္းတရား မ်ား ျပဳျပင္၍ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ဟု ဆိုသျဖင့္ ေကာင္းေအာင္၊ ဆိုးေအာင္၊ ေရာဂါရေအာင္၊ ေရာဂါေပ်ာက္ေအာင္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ (အပူစာ၊ အေအးစာ)မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တဖန္ စိတ္ကိုလည္း ေကာင္းစိတ္၊ မေကာင္းစိတ္ မ်ား၊ ေသာမနႆ၊ ေဒါမနႆမ်ား၊ ေရာဂါျဖစ္ေစမည့္ စိတ္မ်ား၊ ေရာဂါေပ်ာက္ေစမည့္ စိတ္မ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္လည္း ေရာဂါေပ်ာက္ေစမည့္ နာမကၡႏၶာမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ပမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဓာတ္တူ၊ နံတူအာရံု၊ မိတ္အာရံု၊ နဝင္းအာရံုမ်ား၊ မတည့္ေသာ ရန္ဓာတ္အာရံုမ်ား၊ အခိုက္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ဖန္တီး၍ ေရာဂါေပ်ာက္ေစနိုင္သည္။ ေရာဂါရေစနိုင္သည္။ ျပင္ပအာရံုမ်ားျဖင့္ စိတ္မွတဆင့္ ရုပ္ကို လိုသလို ျပဳျပင္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္မွ သဗၺညဳတေရႊဥာဏ္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဗုဒၶေဒသနာ အတိတ္ကံမ်ားေၾကာင့္ ယခုဘဝမွ ပသာဒရုပ္မ်ားအပါအဝင္ ကမၼဇရုပ္မ်ား၊ အတိတ္ဘဝမွ တဏွာဥပါဒါန္စိတ္ေၾကာင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ ယခုဘဝ ရုပ္ခႏၶာမ်ား၊ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ျဖစ္ေပၚခံစားေနရေသာ စိတၱဇဥတုဇ၊ အာဟာရဇရုပ္မ်ား၊ ရုပ္(၂၈)ပါး၊ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔သည္ ဥပါဒါန္ရုပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဟတုပစၥယ၊ အာရမၼဏ ပစၥယ၊ အညမည၊ သဟဇာတ၊ အာဟာရ သမၸယုတၱပစၥယမ်ားျဖင့္ ရုပ္နွင့္နာမ္ အခ်င္းခ်င္း အေထာက္အကူျပဳ ေက်းဇူးျပဳၾကပံုမ်ား ကို က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ပုဂၢလပညတ္(၁)တြင္ အက်ယ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။
ဤရုပ္ခႏၶာၾကီးသည္ အပူအေအးဟူေသာ ဓာတ္ေလးပါးညီညြတ္မွ်တေနပါက က်န္းမာ၍ ကာယသုခ၊ စိတၱသုခမ်ား ရရွိေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဓာတ္ေလးပါး အပူအေအး မညီညြတ္၊ မမွ်တ၊ ေဖာက္ျပန္ပါက မက်န္းမာ၍ ေရာဂါရေပမည္။ ဓာတ္တို႔၏ ဖိုမ၊ မိတ္ရန္၊ ရုပ္နာမ္နဝင္း ဆင္ျခင္၍ ပိုေသာဓာတ္ကို ေျဖညွိျခင္း၊ လိုေသာဓာတ္ကို ျဖည့္စြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးကို လိုအပ္သလို မြမ္းမံသခၤါရျပဳ၍ က်န္းမာေအာင္လည္း ျပဳျပင္ေပးနိုင္သည္။ မက်န္းမာေအာင္လည္း ဖန္တီးေပးနိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္မွ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ထားေသာ ခႏၶာဟူ၍ အထင္အရွား ေဟာထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ပါ၍ ပုဂၢလပညတ္ ဓါတ္ေဆးပညာသည္ ဘုရားေဟာေဒသနာ နွင့္အညီ ေဆးခ်က္ခ်၍ကုေသာ ေဆးပညာျဖစ္ေၾကာင္း က်ိဳးေၾကာင္းဆက္တင္ျပလိုပါသည္။
ပုဂၢလပညတ္ေဆးပညာ၏ ကုကြက္မ်ားကို ျပန္၍ သံုးသပ္ေသာ္ -
ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရေသာ လူနာ၏ပညတ္ - မူလဓာတ္ကို မူတည္၍ ဓာတ္၏ သဘာဝ၊ ခံစားေနရေသာ ေဝဒနာ၏ ပူေအး၊ တက္သက္၊ ပြင့္ပိတ္လကၡဏာမ်ား၊ တိုက္ေကြ်းေပးကုမည့္ ေဆးနွင့္ဓာတ္စာ ၏ ဓာတ္သဘာဝ၊ ပူေအး၊ တက္သက္၊ အပြင့္အပိတ္၊ ဖိုမ၊ မိတ္ရန္၊ ရုပ္နာမ္၊ နဝင္းဓာတ္ညွိ၍ ေပးကုရေသာ ပညာကုေဆးပညာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေဖာ္နည္းကားပံုေသေဆးဟူ၍ မရွိပါ။ ကုသေပးသူေဆးဆရာ၏ ဇဝနတိကၡဥာဏ္ျဖင့္ သင့္ေတာ္သလို ရုပ္ေဆး၊ နာမ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ဆင္၍ ကုသသြားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ခႏၶာငါးပါးဆက္သြယ္မႈ ပံုအရ ျပင္ပအာရံုမ်ားျဖင့္လည္း စိတ္ကိုျပဳျပင္၍ ၄င္းစိတ္မွ ရုပ္ခႏၶာ၊ တနည္းလည္း ခႏၶာငါးပါး အတၱေဘာရုပ္ၾကီးကို ျပဳျပင္ကုသသြားၾကပံု နမူနာအခ်ိဳ႔မွာ -
1. Soma Therapyအျဖစ္ ဆိုင္းသံ၊ ေစာင္းသံ၊ စႏၵယားသံ၊ ပုေလြ၊ ဒိုးပတ္၊ အိုးစည္ စသည့္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ ဂီတသံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆးခ်က္အျဖစ္ေပး၍ ကုသၾကသည္။ ဥပမာ- ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလးမွ စိတ္မႏွံ႔သူ ကေလးမတစ္ဦးကို ဇာတ္ပဲြဆိုင္းပဲြ အသံမ်ား နားေထာင္ေစျခင္း၊ သူမကိုယ္တိုင္ မမာစဥ္က ကက္စက္ဆိုင္းသံ နာခံ၍ ကုသခဲ့ပါသည္။
2. Visual (or) Audiovisual Therapy ရူပါရံု၊ သဒၵါရံုတို႔ကို ေဆးခ်က္အျဖစ္ ဖန္တီး၍ (ရုပ္ျမင္သံၾကား) ကုသခ်က္ကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ - အထက္ပါဥပမာမွ ဇာတ္ပဲြ၊ အျငိမ္႔ပဲြ ၾကည့္ရႈေစ၍ ကုသျခင္းသည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားကုနည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
3. Aroma Therapy ဂႏၶာရံုေဆးခ်က္အျဖစ္ ရနံ႔ကုထံုးကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ- ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး သူမကိုယ္တိုင္ မမာစဥ္က ေဒါနပန္း၊ ႏွင္းဆီပန္းမ်ား တေပြ႔တပိုက္ ဒါန္းမွာ အလွဆင္၍ ရနံ့ေပးကုသခဲ့သည္မွာ သာဓကပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အလားတူ သတိလစ္၍ တက္ေနေသာ ဦးကုလားကို ေရနံေညာ္၊ ျငဳပ္သီးေညွာ္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေသငယ္ေဇာျဖင့္ ေျမာေနသည့္ တီဘီလူနာဦးလွေမာင္ကို အုန္းဆံမႈိင္းတိုက္၍လည္းေကာင္း၊ မ်က္ျဖဴဆိုက္၍ တက္ေနသည့္ ေမာင္ေအာင္ကို နံ႔သာျဖဴ၊ ကရမက္မႈိင္းအန႔ံျဖင့္ အေရးေပၚကုသခ်က္မ်ားသည္ (ရနံ႔ကုထံုး)၏ ထင္ရွားေသာ သာဓကမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
4. Touch Therapy ေဖာဌဗၺာရံုဟူေသာ အေတြ႔ျဖင့္ကုထံုးကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဥပမာ -
(က) Hydro-Therapy ေရစိမ္ကုထံုးကို ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလးကိုယ္တိုင္ ေရစိမ္၍လည္းေကာင္း
(ခ) ဦးဟင္ေဝး၏လက္မွ နွင္းခူအနာ ေရစိမ္၍ ေဆးလိမ္းကုသေပးခဲ့သည့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္၏ကုထံုး
(ဂ) ဆရာၾကီးဦးက်န္မွ နာတာရွည္ ကိုယ္ေယာင္လူနာတစ္ဦးကို တစ္ေန႔(၃)ၾကိမ္၊ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ (၁)နာရီၾကာ၊ ရႊံ႔ေရအိုင္တြင္ (၂)ရက္စိမ္၍ ကုသျပီး ေနာက္ရက္ဓာတ္စာေကြ်း၍ ေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့ေၾကာင္း
(ဃ) မေနနိုင္ေအာင္ ဗိုက္နာ၍ ေအာ္ဟစ္ေနရေသာ ကိုေအာင္ရ၊ စိန္နဲ႔သံပုရာစား၍ ေသလိုပါသည္ ဆို၍ ဆရာလႈိင္မွ စိန္နဲ႔သံပုရာေဖ်ာ္ျပီး ဖဲြၾကမ္းပံုမွာမ်က္နွာေဖာ္၍ တညလံုးျမဳပ္ခါကုခဲ့ေသာကုထံုး
(င) ခဲြစိတ္ကုသ၍ မေပ်ာက္နိုင္ေသာ ဆင္ေျခေထာက္ေဝဒနာ - ေျခကိုေျမမွာျမွဳပ္၍ ကုခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၏ ကုထံုး
(စ) Photo Therapy ေနေရာင္၊ လေရာင္ခံ၍ ကုသျခင္း၊ ယပ္ေလ၊ ပန္ကာေလစသည့္ အေတြ႔မ်ားျဖင့္ လည္း ကုသသည္။
စသည္ စသည္တို႔သည္ အေတြ႔ဟူေသာ ေဖာဌဗၺာရံု (Touch Therapy)ျဖင့္ ကုသေပးျခင္း၏ သာဓကမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါကုထံုးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ျပင္ပအာရံုနွင့္ အတြင္းရွိပသာဒ ရုပ္မ်ားေပါင္းဆံုရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နာမ္ခႏၶာေလးပါး (တနည္း) ဝိညာဏကၡႏၶာဟူေသာ စိတ္ကို ဗုဒၶနည္းက် သင့္ေလ်ာ္ေသာ မိတ္၊ ဓာတ္၊ နဝင္းတို႔ျဖင့္ ဓာတ္ဆင္၍ (ရုပ္ေဆးခ်က္)အျဖစ္ သခၤါရျပဳျခင္း (တနည္း) ေဆးကု ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔သင့္ေလ်ာ္ေသာ အာရံု၊ ဓာတ္တို႔ျဖင့္ သခၤါရျပဳျပင္ဓာတ္ဆင္ေပးထားေသာ စိတ္မွ မက်န္းမာ၍ ေရာဂါခံစားေနရေသာ ရုပ္ၾကီးကိုလည္းေကာင္း၊ နာမကၡႏၶာ စိတ္ေဝဒနာ ကို လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ၍ ျပဳျပင္ကုသေပးျပီး ျဖစ္ေတာ့သည္။
အလားတူပင္ အတြင္းမွ ရသာရံုျဖစ္ေသာ ေဆး၊ အာဟာရဓာတ္တို႔ျဖင့္ အပူ၊ အေအးဟူေသာ ဥတု၊ ေဆး၊ အစာဟူေသာ အာဟာရတို႔ျဖင့္ ပူေအး၊ တက္သက္၊ ပြင့္ပိတ္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ဓာတ္ဆင္ေဆးခ်က္ခ် ကုသေပးသျဖင့္လည္း ရူပကၡႏၶာျဖစ္ေသာ ရုပ္တရားၾကီးကိုလည္းေကာင္း၊ ၄င္းရုပ္တရားၾကီးမွ နမကၡႏၶာဟူေသာ စိတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းအညမည၊ သဟဇာတျပဳၾက၍ ကာယသုခ၊ စိတၱသုခဟူေသာ က်န္းမာျခင္း လာဘ္ၾကီးကို ရရွိေစပါေတာ့သည္။
သို႔ပါ၍ (ဘုရားေဟာေဒသနာနွင့္အညီ ေဆးခ်က္ခ်ကုတာ ပုဂၢလပညတ္ေဆးပညာ)ဟူ၍ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ပုဂၢလပညတ္ဓာတ္ေဆးပညာသည္ ဗုဒၶနည္းက် ေဒသနာေဆးပညာ တစ္ရပ္ျဖစ္၍လည္း မတိမ္ေကာ၊ မပေပ်ာက္ေစေရး တတ္စြမ္းသူဆရာၾကီးမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္း နိုင္ၾကပါရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
၂.၉.၂၀၁၀

2 comments:

  1. ဆရာၾကီး မဂၤလာပါ
    Dr ေသာင္းေဌးပါ

    ReplyDelete
  2. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္
    စာအုပ္ download link ေလးေပးလို့မရဘူးလားရွင္

    ReplyDelete